Các dụng cụ hít là nền tảng trong việc điều trị hiệu quả hen phế quản khi dùng đúng. Hầu hết các nghiên cứu chú ý vào việc đánh giá kiến thức bệnh nhân về kỹ thuật hít. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sử dụng các dụng cụ hít trong chăm sóc suyễn thì thường lệ thuộc vào kiến thức và trao đổi thông tin đúng về kỹ thuật đúng ở các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu cắt ngang này đánh giá kiến thức của kỹ thuật hít trong các bác sĩ và điều dưỡng (n=75) ở các viện chăm sóc sức khỏe tuyến sau qua vi

Các dụng cụ hít là nền tảng trong việc điều trị hiệu quả hen phế quản khi dùng đúng. Hầu hết các nghiên cứu chú ý vào việc đánh giá kiến thức bệnh nhân về kỹ thuật hít. Tuy nhiên, hiệu quả của việc sử dụng các dụng cụ hít trong chăm sóc suyễn thì thường lệ thuộc vào kiến thức và trao đổi thông tin đúng về kỹ thuật đúng ở các nhân viên chăm sóc sức khỏe. Nghiên cứu cắt ngang này đánh giá kiến thức của kỹ thuật hít trong các bác sĩ và điều dưỡng (n=75) ở các viện chăm sóc sức khỏe tuyến sau qua việc dùng bảng câu hỏi tự đánh giá.

Các tác giả thấy rằng khoảng 68% nhân viên chăm sóc sức khỏe (HCB: health care provider) biết dụng cụ đo lưu lượng đỉnh (peak flow meter), nhưng chỉ 37,3% đã từng dùng nó trong khi chỉ 14,3% dùng nó một cách thường xuyên.


Chỉ 9,3% HCB biết ít nhất 4 kỹ thuật bậc thang trong việc sử dụng dụng cụ hít chính xác. 
Trong số các bác sĩ y khoa 15,6% biết ít nhất 4 kỹ thuật bậc thang trong việc sử dụng 
dụng cụ hít so sánh với không có ai trong các điều dưỡng. Kiến thức đầy đủ về sự ích lợi 
của các dụng cụ buồng đệm được ghi nhận 33,3%. Không có ai nắm được hết các bước 
chính xác. Hơn nữa chỉ có 26,7% HCB kiểm tra dụng cụ hít của bệnh nhân rất thường 
xuyên.
Nghiên cứu kết luận rằng các bác sĩ và điều dưỡng có kiến thức chưa tối ưu về dụng cụ
hít.

Source: "A4961, presented at American Thoracic Society (ATS), May 13-18, 2016; San Francisco 
USA"