Béo phì là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị đặc biệt về mối liên quan với bệnh suyễn ở trẻ em. Mặc dầu có dữ liệu về béo phì là một yếu tố quan trọng của suyễn, có rất ít dữ liệu so sánh về sự khác biệt chức năng phổi giữa trẻ suyễn béo phì và không béo phì.

Béo phì là một lĩnh vực nghiên cứu thú vị đặc biệt về mối liên quan với bệnh suyễn ở trẻ em. Mặc dầu có dữ liệu về béo phì là một yếu tố quan trọng của suyễn, có rất ít dữ liệu so sánh về sự khác biệt chức năng phổi giữa trẻ suyễn béo phì và không béo phì.


Ở đây là một phân tích hồi cứu các dữ liệu từ 524 trẻ suyễn trong nhóm tuổi từ 6-18 tuổi được thực hiện để quan sát mối liên quan giữa chức năng phổi và béo phì trong trẻ  tuổi đi học. Chức năng phổi được đo lường bằng phế  dung ký (spirometry), dụng cụ ghi biến thiên thể tích cơ thể (body plethysmography), và đo dao động xung động (impulse oscillometry).
Tuổi trung bình của trẻ là 9,9 +/- 3,8 và 52% toàn bộ dân số nghiên cứu là nam. 
28% trong tổng số trẻ (n=145) là béo phì (được định nghĩa trước như là chỉ số khối lượng cơ thể BMI <=95 độ phân vị theo tuổi ) và 55% (n=287) có BMI bình thường ( được định nghĩa như là BMI từ 5-85 độ phân vị theo tuổi). Có sự khác biệt đáng kể giữa trẻ béo phì và không béo phì về tuổi trung bình (10,9 +/- 4,0 ở trẻ béo phì với 9,5 +/- 3,6 ở trẻ không béo phì, p=0,0004).
Phần trăm dung tích sống gắng sức theo trị số bình thường (%FVC) là 101 +/- 14,4 ở trẻ béo phì và 99,2 +/- 14,4 ở trẻ không béo phì với sự khác biệt đáng kể (p=0,025). Một sự khác biệt đáng kể giữa các nhóm cũng được quan sát ở chỉ số tỷ số FEV1/FVC (0,8 +/- 0,09 ở trẻ béo phì với 0,83 +/- 0,10 ở trẻ không béo phì, p=0,002). Các chỉ số chức năng phổi khác như là phần trăm dung tích cặn gắng sức (%FRC) và phần trăm thể tích cặn (%RV) và chỉ số tỷ số RV/dung tích phổi toàn phần (TLC: total lung capacity) thấp hơn ở trẻ suyễn béo phì so với trẻ suyễn không béo phì. Trong trường hợp dao động xung động, sự khác nhau đáng kể quan sát được ở các nhóm về đề kháng đường dẫn khí cho thấy chỉ số này cao hơn ở trẻ suyễn béo phì so với trẻ suyễn không béo phì cả về chỉ số cơ bản và sau khi dùng dãn phế quản (lần lượt là p=0,008 và p=0,001).
Nghiên cứu kết luận rằng có sự khác nhau đáng kể giữa trẻ suyễn béo phì và không béo phì về chức năng phổi.
A3797, presented at American Thoracic Society (ATS), May 13-18, 2016; San 
Francisco, USA